JABATAN : KEPALA SEKSI INTELIJEN  
NIP : 19700321 199403 1 001
NRP : 4947063
PANGKAT     : JAKSA MUDA
TEMPAT/ TGL LAHIR : T. Tinggi, 24 Nopember 19