JABATAN : BENDAHARA PENGELUARAN
NIP : 198309232009121002
NRP : 5108332
PANGKAT : SENA DARMA TU
TEMPAT/TGL. LAHIR : MEDAN, 23 September 1983